TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG

ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP LA MÃ - BẾN TRE

Giờ lễ và Hành hương

 

Chúa Nhật: 10g00

Thứ Bảy đầu tháng và ngày 13 trong tháng:

- Giờ hành hương: 10g00

- Giờ lễ: 10g30

 

 

- Ảnh Mẹ La Mã Bến Tre

- Họ đạo La Mã

- Video

 

Ảnh Mẹ La Mã Bến Tre chính là Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đã có từ rất xa xưa và nổi tiếng hay làm phép lạ.
Mời Bạn tìm hiểu thêm
Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp
Sứ điệp của bức ảnh này.

 

Tuần cửu nhật