Menu
RSS

Giới Thiệu Trung tâm Hành Hương

PHIM KÝ SỰ - ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE

Phim ký sự Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre gồm 2 phần:
PHẦN I: LỊCH SỬ NHÀ THỜ LA MÃ & LINH ẢNH ĐỨC MẸ
gồm 4 chương:
Chương 1.1 : Nhà thờ La Mã, tỉnh Bến Tre
Chương 1.2 : Lịch sử Họ đạo La Mã
Chương 1.3 : Lịch sử bức ảnh Đức Mẹ La Mã
Chương 1.4 : Trung Tâm Hành Hương

PHẦN II: TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE
gồm 3 chương:
Chương 2.1 : Trung tâm Hành hương
Chương 2.2 : Diễn nguyện trong ngày hành hương
Chương 2.3 : Đài "Nơi ảnh Mẹ lộ hình"

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu